Ro-reglement

1. Rogrænserne for den daglige roning er, mod syd ”Stensnæs” og mod nord  Søsportshavnen i Frederikshavn.

2.  Roning udenfor ovennævnte område, samt ture over 8 timers varighed betragtes som langture og er dermed underlagt D.F.f.R`s langtursreglement. Disse ture skal indføres i protokollen som langture, og godkendes af langtursrochefen. Dog kan ture til Frederikshavn Roklubs klubhus i Rønnehavnen, og kun dertil, roes uden godkendelse af langtursrochefen, når der er en langtursstyrmand i båden.

3. I tilfælde af ufrivillig landgang, overskridelse af rotider, uheld o.lign., skal man straks kontakte rochefen, eller hvis dette er umuligt, en fra bestyrelsen.

4. Enhver båd skal under roningen så vidt muligt være forsynet med redningsveste til hele mandskabet samt øsekar. Ligeledes skal man føre stander og på søn- og helligdage skal foreningens flag føres.

5. Efter mørkets frembrud skal båden være forsynet med lys.

6. Der må ikke medbringes passagerer eller dyr i båden. Bådehold skal være fuldtalligt.

7. Det er forbudt at bade fra bådene.

8. Ved enhver tillægning ved bro eller boldværk e.lign., hvor der kan være risiko for beskadigelse af materiellet, skal bådene være under opsyn.

9. Skader på materiellet indføres i matrialeprotokollen. Skader der ikke skyldes ælde eller slid erstattes af den/de personer der forårsager skaden, efter bestyrelsens nærmere afgørelse.

10. Både som er skrevet på tavlen af materialeforvalteren må ikke benyttes.

11. Styr- eller bådsmænd skal inden hver tur indføre bådens navn, afgangs-tidspunkt, roernes navne samt turens mål i ro-journalen. Efter hjemkomst indføres hjemkomst tidspunktet samt antal roede kilometer.
12. Bådene og årerne skal efter brug spules og aftørres inden de sættes på plads.

13. Bådsmandsret giver ret til roning mod nord til Trafikcenter Nord (Vangen) 6 km.

14. Der må ikke medbringes flasker i omklædningsrummene. Tøj der i længere tid har ligget i omklædningsrummene vil blive henlagt i en kasse på loftet. Såfremt tøjes ikke er afhentet inden standerstrygningen, vil det blive bortauktioneret.

OVERTRÆDELSE AF OVENNÆVNTE REGLER KAN MEDFØRE KARANTÆNE ELLER BORTVISNING FRA KLUBBEN IFØLGE VEDTÆGTERNE.

Bestyrelsen

Styrmandens pligter

  • At kontrollere og godkende materiellet inden turens begyndelse, og sikre sig, at mandskabets kvalifikationer er i orden til den aftalte tur.
  • At indskrive turen i protokollen, og derved overtage ansvaret for båd og mandskab, samt sørge for at roningen finder sted i henhold til klubbens reglement.
  • At være orienteret om vejrforhold, og være fortrolig med søvejsregler og styreteknik.
  • At sørge for at mandskabet opfører sig ordentligt på hele turen – også på land.
  • At materiellet bliver rengjort og lagt på plads efter turen iflg. klubbens reglement.
  • At notere hjemkomstens tidspunkt og den roede distance – samt give besked til bestyrelsen om eventuelle skader på materiellet eller på 3. mands ejendom.
  • At meddele forsinket hjemkomst til klubben og evt. til pårørende.
  • At tage vare på, at en oplagt båd hjembringes snarest muligt.

Bestyrelsen

Sculler reglement

Roeren skal ALTID under roning være iført svømmevest.

Vandets temperatur skal være minimum 10 grader c. Er temperaturen under 10 grader c. skal man være iført våddragt.

Under instruktion er roområdet begrænset fra klubhuset til Sæby Søbad (5 km).

Efter frigivelse må der roes i klubbens daglige roområde dog max. 300 m fra land.

Overtrædelse af ovenstående medfører øjeblikkelig karantæne.

Bestyrelsen