Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

§ 1 – Navn og hjemsted

 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub
 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby

§ 2 – Formål

 1. Klubben virker i tilknytning til ”Dansk Forening for Rosport” (DFfR) og ”Dansk Kano og Kajakforbund” (DKF)
 2. Klubbens formål er at udøve ro- og kajaksport, fremme kammeratskabet blandt medlemmerne, samt at fremme interessen for ro- og kajaksporten i Sæby og omegn

§ 3 – Optagelse

 1. Enhver der ønsker sig optaget som medlem underskriver en optagelsesansøgning. Bestyrelsen tager bestemmelse om optagelsen. En nægtet optagelse behøves ikke at begrundes.
 2. Som aktive medlemmer kan optages alle, der kan fremlægge bevis på svømmefærdighed, minimum 400 meter i åbent vand. (600m i bassin)
 3. Er fyldt 14 år.
 4. Bestyrelsen kan give dispensation for § 3, stk. 3
 5. Som støttemedlemmer kan optages alle, der vil støtte ro- og kajaksporten

§ 4 – Udmeldelse

 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren
 2. Udmeldelse efter standerhejsningen har først virkning fra den efterfølgende sæson.

§ 5 – Kontingent

 1. Kontingentet indbetales for en sæson ad gangen (et kalenderår) til kassereren.
 2. Kontingentet skal være betalt inden 1. juli, ellers er medlemmet forment adgang til klubhuset
 3. Kontingentets størrelse er bl.a afhængig af det til enhver tid gældende kontingent til DFfR og DKF.
 4. Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling

§ 6 – Økonomi

 1. Regnskabsåret følger kalenderåret
 2. Klubbens formue og kontante pengemidler – med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning – skal altid være anbragt i et pengeinstitut der anses som værende ”solidt”
 3. Klubben tegnes i pengesager af bestyrelsen.
 4. Klubbens kasserer varetager klubbens daglige drift.

§ 7 – Klubbens bestyrelse

 1. Bestyrelsen består af 7 aktive medlemmer
 2. Bestyrelsesmedlemmer skal være minimum 18 år og myndige
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen
 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges således at der i ”lige” år vælges 4 medlemmer og i ”ulige” år vælges 3 medlemmer.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde med følgende poster;
  1. Formand
  2. Næstformand
  3. Kasserer
  4. Sekretær
 6. Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling varetage modtagelse af mulige kandidater til funktionsledere på nødvendige funktionsområder, således at klubbens funktioner kan opfyldes
 7. Bestyrelsen skal på førstkommende bestyrelsesmøde udnævne de endelige funktionsledere
 8. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen inden udgangen af dennes valgperiode, indtræder suppleanten automatisk i bestyrelsen, og i postens valgperiode.
 9. Bestyrelsen leder roningen og kajakroning
 10. Bestyrelsen udarbejder og vedligeholder ro- og kajak reglementet, samt sikkerhedsreglement
 11. Bestyrelsen administrerer adgang og brug af klubhus og materiel.
 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, herunder formand eller næstformand.

§ 8 – Ordinær generalforsamling

 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert kalenderår inden/i forbindelse med sæsonens begyndelse
 2. Generalforsamlingen skal bekendtgøres med minimum 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside, samt ved opslag i klublokalet
 3. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal, som minimum, indeholde:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasserens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
  6. Valg af revisor, samt 1 suppleant
  7. Eventuelt
 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden generalforsamlingens afholdelse

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling

 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling:
  1. På begæring fra bestyrelsen eller;
  2. Af mindst én tredjedel (1/3) af klubbens aktive medlemmer
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres som angivet i § 7

§ 10 – Afstemning

 1. På generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende aktivt medlem, der ikke står i kontingentrestanse, én (1) stemme
 2. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed
 3. Den siddende formands stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed
 4. Til forandring i, eller tillæg til vedtægterne kræves der at mindst to tredjedele (2/3) af klubbens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget

§ 11 – Medlemmers forpligtelser

 1. Ethvert medlem er forpligtet til nøje at efterkomme klubbens vedtægter, samt klubbens reglementer der minimum udgør;
  1. Roning- og Kajakroningsreglement
  2. Sikkerhedsreglement
  3. Husordensreglement
 2. Ved overtrædelse af § 11 stk. 1 er formanden eller den fungerende rochef berettiget til at nægte pågældende medlem adgang til klubben, indtil eventuel erstatning er udredet
 3. Der kan i særlige tilfælde gives karantæne i indtil én (1) måned

§ 12 – Eksklusion

 1. Medlemmer der gentagne gange overtræder klubbens vedtægter, ro- og kajak reglementet, sikkerhedsreglement eller husordenen, kan ekskluderes fra klubben af bestyrelsen

§ 13 – Opløsning

 1. For opløsning af klubben kræves der at mindst to tredjedele (2/3) af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Er der ikke 2/3 flertal for forslaget på den ordinære generalforsamling, kan dette afgøres på en ekstraordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.
 2. I tilfælde af klubbens opløsning overgår klubbens eventuelle formue og aktiver til DFfR og DKF til administration i forening
 3. DFfR og DKF skal administrerer formuen og aktiver særskilt, og overdrage denne til en eventuelt senere nyoprettet Ro- eller Kajakklub i Sæby, såfremt det skønnes, at formuen på forsvarlig måde vil blive anvendt i Ro- og Kajaksportens tjeneste
 4. Har DFfR og DKF administreret formuen i 25 år i træk, tilfalder den Fonden til Rosportens Fremme (DFfR) og Børne og Breddemidler (DKF)

Vedtaget på generalforsamling 14/3 2015